top of page

Utvalgte publikasjoner i offentlig politikk:

 

Monkerud, L. og Sørensen, R.J. 2010. Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og tilfredshet med det kommunale tjenestetilbudet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 26:265-295.

Helland, L., Sørensen, R.J. og Thorkildsen, Å. 2010. Forsvaret 1986 – 2005. Hvorfor partiene favoriserer de overrepresenterte valgdistriktene. Tidsskrift for Samfunnsforskning 51:525-549. Populær fremstilling av resultatene.

Sørensen, R.J. 2010. Ustyrlige statsselskaper? En oversikt over faglitteratur. Beta (Scandinavian Journal of Business Research) 24:38-56.

Helland, L. og Sørensen, R.J. 2009. Hvorfor overlever politisk korrupsjon i representative demokratier? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 25:220-234.

Rattsø, J. og Sørensen, R.J. 2008. Pengerikelighetens utfordringer i offentlig sektor. Magma 11: 28-33.

Rattsø, J. og Sørensen, R.J. 2007. Region søker oppgaver. En kommentar til St.meld. nr 12 (2006-2007). Tidsskrift for samfunnsforskning 48: 565-577. Også publisert som rapport.

 

Sørensen, R.J., Pettersen, G. og Aambakk, J.I. 2007. Militær ledelse. En sammenligning av ledelse i Forsvaret med ledelse i offentlig og privat sektor. Magma 10:51-62.

Borge, L.E. og Sørensen, R.J. 2006. Gir mer penger bedre velferd? Horisont nr. 1 2006.

Sørensen, R.J. og Vabo, S.I. 2005. Sentraliseringsparadokset: Hvorfor staten overtar styringen fra kommunene, Tidsskrift for Samfunnsforskning 46: 503–537.

 

Sørensen, R.J. 2005. Et folkestyre i fremgang. Demokratisk kontroll med brannalarmer og autopiloter. Nytt Norsk Tidsskrift 22:258-270.

 

Sørensen, R.J. 2004. Frivillige sammenslåinger av kommuner – en vakker men håpløs idé, Samfunnssspeilet nr. 2, 2004.

 

Sørensen, R.J. 2004. Markedsreformer i offentlig sektor: Elitistisk motebølge, velferdskoalisjonens interesser eller partienes konkurranse om velgere? Tidsskrift for Samfunnsforskning 45: 509-546.

 

Sørensen, R. J. 2004. Et forvitret demokrati? Makt- og demokratiutredningens misvisende konklusjon om det norske demokratiet, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 20: 156-176.

Utvalgte publikasjoner i helseøkonomi:

Grytten, J., Skau, I. Sørensen, R.J. og Aasland, O.G. 2004. Fastlegeordningen og endringer i legenes tjenesteproduksjon, Tidsskrift for velferdsforskning 7: 78-89.

 

Grytten, J. og Sørensen, R.J. 2004. Grådige leger med knapphet på pasienter? En analyse av tilbudsindusert etterspørsel i allmennlegetjenesten, Økonomisk Forum 58: 32-37.

 

Grytten, J., Skau, I. Sørensen, R.J. og Aasland, O.G. 2004. Legenes arbeidssituasjon etter ett år med fastlegeordningen, Tidsskrift for Den norske lægeforening 124: 358-361.

 

Grytten, J., Skau, I. Sørensen, R.J. og Aasland, O.G. 2004. Endringer i tjenesteproduksjon og tilgjengelighet under fastlegeordningen, Tidsskrift for Den norske lægeforening 124: 362-364.

 

Danielsen, P, Hagen, T.P. og Sørensen, R.J. 2004. Den norske sykehusreformen: Hva som er galt, og hvordan den kan forbedres. Økonomisk Forum 58:36-42.

 

Grytten, J. og Sørensen, R. J. 2005. Fortsatt grådige fastleger med knapphet på listepasienter? Statistiske illusjoner ved bruk av registerdata. Økonomisk Forum 2005; nr 6: 12-21.

Det er ingen sak å oppdage at man er et geni når andre forteller en det.

Kun den virkelig geniale er i stand til å oppdage det selv.

President Darwin P. Erlandsen, Norsk Dusteforbund

bottom of page